Додаток №2
до рішення районної ради
від 14.07.2011 №115-5/2011

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методику   та   порядок   розроблено  відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  оренду  державного  та  комунального  майна» з  метою  встановлення  єдиного  розрахунку  пропорції  розподілу  між  районним  бюджетом,  орендодавцем  і  балансоутримувачем  та  порядку  використання  плати  за  оренду  майна  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міста  району;  цілісних  майнових  комплексів  підприємств,  їх  структурних  підрозділів;  нерухомого  майна  будівлі,  споруди,  приміщення;  іншого  окремого   індивідуально  визначеного  майна  підприємств.

1.2. Згідно з цією  Методикою  виключні  повноваження  орендодавця  об’єктів  спільної  власності  територіальних громад сіл,  селищ,  міста  району   здійснює  відділ комунального майна   району.  Надання в оренду об’єктів  власності територіальних громад сіл, селищ, міста є виключно компетенцією сільських, селищних і міської рад  згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», крім випадків, якщо сільські, селищні та міська ради делегували повноваження орендодавця їхнього майна  відділу комунального майна району.

1.3. Орендна   плата  —  це   фіксований    платіж, який орендар сплачує орендодавцю, незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

1.4. До орендної плати не включається оплата послуг, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати орендодавець.

1.5. До орендної плати не включаються витрати на комунальні послуги, пов’язані з використанням та  утриманням орендованого майна, у тому числі на електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, вивезення сміття і прибирання  прилеглої до орендованого майна території, а також витрати, пов’язані з обслуговуванням інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж. Ці витрати за надані   комунальні  послуги  оплачуються орендарем з власних коштів.

1.6. Договір оренди майна спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міста району   терміном на три роки і більше  підлягає  нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Такі послуги нотаріуса оплачує орендар.

1.7. При поновленні договору оренди майна на термін, який був раніше встановлений договором, чи на інший термін, обумовлений сторонами, проводиться нова експертна оцінка вартості об’єкта оренди.

1.8. Визначення  орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності.

Визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. Розмір орендної  плати за наступні місяці розраховується з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру середньомісячної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на  основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

2.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів визначається за формулою:

Опл =  Вз х Сор.ц,

де:  Опл —  розмір річної орендної плати, грн.;

Вз   —  залишкова (за балансом, форма № 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об’єкта  оренди, грн.;

Сор.ц    —    10 відсотків до залишкової вартості основних засобів – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

2.3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де: Опл  —  розмір річної  орендної плати, грн.;

Вп  – –  вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор   —  орендна ставка, визначена згідно з додатком.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб: Пб х Пп,

де: Вп  —  вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб  —  вартість будівлі (споруди)  в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.;

Пб   —   площа будівлі (споруди)  в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.;

Пп  —  площа орендованого приміщення, кв.м.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Орендодавець виступає замовником проведення експертної оцінки вартості об’єкта оренди шляхом укладення тристоронньої угоди між орендодавцем, орендарем та експертом.

Експертна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження  і забезпеченіня інженерними мережами.

На вимогу однієї зі сторін  може  здійснюватися  рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди. Підставою  для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди.

Оплату робіт з експертної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди  проводить орендар.

Затрати, понесені орендарем за здійснення експертної оцінки та рецензування, орендодавцем не відшкодовуються.

2.4. Розмір річної орендної  плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється  за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 4 відсотки вартості орендованого майна. При  цьому вартість орендованого майна  визначається експертним шляхом.

2.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями становить  1  гривню.

2.6. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-  і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній   частині  —  пропорційно до розміру займаної орендарями загальної площі.

2.7. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = (Опл : 12) х Іп.р. х Ім,

де: Опл.міс.  —  розмір місячної орендної плати за перший місяць, грн.;

Опл   — річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. —  індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім —  індекс інфляції за перший місяць оренди.

2.8. Розмір орендної плати за кожний  наступний місяць визначається шляхом

коригування  розміру місячної  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.9. На суму орендної плати, визначеної за цією Методикою, нараховується податок на додану вартість у порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

3. ТЕРМІНИ ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

3.1. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди. При цьому термін внесення орендної плати за звітний місяць не може  перевищувати 20 числа місяця, що слідує за звітним.

3.2. Сума орендної плати, зайво  перерахована до районного бюджету або орендодавцеві чи балансоутримувачу, зараховується у рахунок  наступних платежів або повертається платникові в 5-денний термін від дня його письмової заяви.

4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
МІЖ РАЙОННИМ БЮДЖЕТОМ, ОРЕНДОДАВЦЕМ ТА БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ

4.1. Частина орендної плати в розмірі, визначеному Податковим Кодексом України, від загальної суми орендної плати з врахуванням ПДВ, що надійшла на рахунок орендодавця, підлягає перерахуванню до Державного бюджету як податок на додану вартість у терміни, встановлені законодавством.

4.2. Після відрахування до Державного бюджету податку на додану вартість частина плати за оренду майна спільної власності і територіальних громад сіл, селищ, міста району, що перебуває на балансі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, та підприємств, установ, організацій, яким виділяється дотація з районного бюджету, спрямовується:

до районного бюджету            —  50 відсотків;

балансоутримувачу                  — 50 відсотків.

Обсяг коштів, необхідних відділу комунального майна району для організаційних функцій орендодавця, визначається при затвердженні районного бюджету.

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

5.1. Частина орендної плати, отримана відповідно до цієї Методики, використовується:

балансоутримувачем  —  для належного утримання нерухомого майна та на оплату за житлово-комунальні послуги.

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого  майна

ДОДАТОК

до Методики розрахунку пропорції розподілу

між районним бюджетом, орендодавцем і

балансоутримувачем та порядок використання

плати за оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста району

Орендна ставка  у відсотках визначена

експертним шляхом до

вартості нерухомого майна

І. Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням.

1.      Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального

та шоу-бізнесу —                                                                                                          25.

2.      Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних

агентств, пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських,

і рекламних контор, комерційних банків, офісів резидентів,

нерезидентів, брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, авто-

заправних станцій, ресторанів  —                                                                               20.

3.      Надання юридичних консультацій, консалтингових і нотаріаль-

них послуг  —                                                                                                                 20.

4.      Надання стоматологічних послуг                                                                    20.

5.      Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів

дитячого  асортименту)  —                                                                                           15.

6.      Виконання ремонтно-будівельних робіт  —                                                    15.

7.      Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної

групи  —                                                                                                                         15.

8.      Провадження підприємницької діяльності  у сфері надання

комунальних послуг, побутових (крім послуг автосервісу)   —                               15.

9.      Розміщення аптек, які  самостійно  виготовляють ліки (реалізують

готові ліки) —                                                                                                                 15.

10.  Розміщення підприємств громадського харчування (крім

ресторанів, кафе, барів) —                                                                                               15.

11. Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім

товарів підакцизної групи) —                                                                                        12.

12.  Провадження ліцензійної діяльності в галузі охорони здоров’я —                12.

13.  Здійснення торгівлі  непродовольчими товарами дитячого

асортименту     —                                                                                                            10.

14.  Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих) —                        10.

15.  Розміщення громадських організацій і політичних

партій, які не займаються  комерційною діяльністю і орендують

приміщення     площею понад 50 кв.м, —                                                                     10.

16.  Розміщення закладів культури, кінотеатрів —                                                    8.

17.  Розміщення фірмових магазинів  вітчизняних промислових

підприємств, крім тих, що виробляють і товари підакцизної групи —                       6.

18.  Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників,

скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок —                              5.

19.   Видання газет, розміщення теле- та радіокомпаній, інформаційних

агентств —                                                                                                                          4,5.

20.  Розміщення видавництв, видавничих організацій, підприємств

поліграфії, торгівлі шкільним приладдям —                                                                   4,3.

21.  Розміщення відділень Ощадбанку України, що приймають платежі

від населення, відділень  поштового зв’язку —                                                              3.

22.  Розміщення підприємств, що займаються розповсюдженням друкованих

засобів масової інформації виключно українською мовою, торгівлею

україномовної літератури та україномовних телерадіокомпаній —

23.  Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових

категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, воїнів

УПА, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на

цукровий   діабет, багатодітних  сімей, тощо) —                                                           2.

24.  Розміщення бібліотек, архівів  —                                                                         2.

25.  Організація дозвілля дітей і юнацтва у позаурочний час —                              2.

26.  Розміщення громадських організацій і політичних партій,

які не займаються  комерційною діяльністю і орендують

приміщення площею до 50 кв.м  —                                                                              2.

27.  Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення

молочних кухонь —                                                                                                        1.

28.  Розміщення дитячих дошкільних виховних закладів, закладів

освіти, спортивних закладів (для школярів та студентів) —                                       1.

29.  Розміщення благодійних організацій, громадських організацій,

інвалідів, ветеранів війни, воїнів УПА, праці, потерпілих від Чорноби-

льської  катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю —                        1.

30.  Розміщення офісних приміщень   —                                                                  10.

ІІ. Інше використання  нерухомого майна —                                                      15.

ІІІ. Розміщення юридичних і фізичних осіб, які набули

право на оренду майна за конкурсом —                                              20 і більше

згідно з   результатом

конкурсу.

ПРИМІТКА: орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб  —  суб’єктів малого підприємництва, які займаються виробничою діяльністю, застосовуються з коефіцієнтом 0,8.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *